Bestuur

Algemeen

Het bevoegd gezag van de Nederlandstalige Afdeling is de “Association pour la Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT)”. De vereniging heeft een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat. Het wordt ieder najaar uit en door de leden gekozen op een Algemene Ledenvergadering. De termijn voor een gekozen bestuurslid is in principe drie jaar. Het bestuur moet volgens de statuten uit minimaal vier personen bestaan.

Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor het onderwijs en heeft een belangrijke functie als werkgever.

De vereniging heeft een officiële overeenkomst met de CSI waarin rechten en plichten omschreven staan. Ook bestaat er een regeling tussen de vereniging en het Vlaamse ministerie van Onderwijs. Dit schooljaar wordt er één bevoegde leerkracht Nederlands secundair onderwijs uitgestuurd door het Vlaamse ministerie van Onderwijs. Voorts worden nauwe banden onderhouden met de Nederlandse en Vlaamse Onderwijsinspecties. De vereniging onderhoudt ook banden met de Nederlandse Stichting NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

Bestuurssamenstelling

Het is wenselijk dat het bestuur de verschillende aspecten van de vereniging en het onderwijs weerspiegelt. Dat wil zeggen dat er wordt gestreefd naar een bestuur met:

  • Ten minste één CERN-werknemer, omdat CERN een sleutelfunctie heeft op het College/Lycée International;
  • Een goede balans tussen bestuursleden van Vlaamse en Nederlandse afkomst;
  • Een goede balans tussen ouders met kinderen in primair en middelbaar onderwijs;
Huidig bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen:

  • Alex Verhagen, voorzitter (alex.verhagen@alnvnt.com)
  • Tim Hermans, vice-voorzitter (tim.hermans@alnvnt.com)
  • Guus Gielen, administratie (guus.gielen@alnvnt.com en secretariaat@alnvnt.com)
  • Willemjan Maan, personeelszaken (willemjan.maan@alnvnt.com)
  • Alfred Ebbers, penningmeester (alfred.ebbers@alvnt.com en penningmeester@alnvnt.com)