Financiering

Financiering Nederlandstalig Onderwijs

De Nederlandse overheid verstrekt sinds het schooljaar 2016-2017 geen subsidie meer. De Vlaamse overheid stelt momenteel één leerkracht ter beschikking. De ouderbijdrage is daarmee de belangrijkste pijler geworden waarop de afdeling steunt. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden (stemmend over een budgetvoorstel van het bestuur) tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar. De bijdrage is afhankelijk van het aantal leerlingen en het aantal uren dat wordt lesgegeven.

Het doel is om het onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen: in nijpende gevallen kunnen ouders daarom een persoonlijk verzoek indienen bij de penningmeester om tot een andere schikking te komen. Ouders wordt verzocht een dergelijk verzoek tijdig bij de penningmeester in te dienen.