Voorwaarden

Regels voor toelating en inschrijving voor de Afdeling Nederlands van het Collège /Lycée International de Ferney-Voltaire


De Nederlandse/Vlaamse taal- en cultuurlessen worden verzorgd door de Afdeling Nederlands van het Collège/Lycée International de Ferney-Voltaire, die is ondergebracht in de vereniging, de Association pour la Langue néerlandaise/ Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT).

De Afdeling Nederlands verzorgt kleuter-, basis en voortgezet onderwijs.
De leraren, die het onderwijs geven, zijn grotendeels in dienst van de vereniging. Op het moment dat u uw kind inschrijft voor de lessen, wordt u lid van deze vereniging. Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit zeven ouders. Er is, behalve de leerkrachten en klassenassistenten, geen betaald personeel.

De inschrijving bij de Afdeling Nederlands en bij de Franse dagschool (maternelle of élémentaire) of het Collège/ Lycée International in Ferney-Voltaire zijn twee aparte procedures.

Toelating

Kleutergroepen

Bij inschrijving voor de kleutergroepen vindt een intake-gesprek met de leerkracht plaats.

Na (her)inschrijving komt uw kind op de lijst voor het volgend schooljaar. Na afloop van de inschrijvingsprocedure (eind mei) wordt bekeken hoeveel leerlingen er zijn ingeschreven en kunnen wij u eind juni berichten of uw kind een plaats heeft op onze kleuter groep. Mochten er teveel aanmeldingen zijn*, dan betekent dat er (in deze volgorde) voorrang gegeven zal worden aan:

  1. Kinderen uit Frankrijk,
  2. Kinderen die reeds het vorige jaar op school zaten,
  3. Kinderen die een broertje of zusje hebben dat reeds op school zit,
  4. Kinderen uit Zwitserland.

CP-CM2, groep 3-7, Eerste t/m vijfde leerjaar

Het niveau van de leerling wordt getest door de leerkrachten van de Nederlandstalige sectie, bij de eerste toelating en voorafgaand aan de toelating voor CP. Als het niveau van de leerling voldoende is, worden de testresulaten naar de proviseur van het Lycée gestuurd, die vervolgens beslist of de leerling kan worden toegelaten.

Collège

Het niveau van de leerling wordt getest door de leerkrachten van de Nederlandstalige sectie, bij de eerste toelating en voorafgaand aan de toelating voor sixième. In principe gaat een leerling na de basisschool naar het collège de secteur, het college dat hoort bij de woonplaats van de leerling (bijvoorbeeld collège St Genis, Prévessin of Gex), behalve als het leerling de toelatingstest voor de Nederlandstalige sectie haalt en op het collège international wordt toegelaten.

Lycée

Het niveau van de leerling wordt getest door de leerkrachten van de Nederlandstalige sectie, bij de eerste toelating.

Voor het hele Pays de Gex is het Lycée in Ferney het Lycée de secteur. Na het halen van de toelatingstest besluit de proviseur of de leerling tot het lycée kan worden toegelaten.

Lesgelden

Voor de lessen die gevolgd worden aan de Nederlandstalige sectie is lesgeld verschuldigd. De lesgelden worden jaarlijks vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, meestal in het najaar, na aanvang van het schooljaar. De lesgelden voor dit schooljaar vind je op de website onder “Vereniging” “Contributies”

Ouders voor wie deze contributies een obstakel vormen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de penningmeester (penningmeester@alnvnt.com) om tot een alternatieve regeling te komen. Het doel is om alle leerlingen die het gewenste niveau hebben, toegang te bieden tot het onderwijs.

Het lesgeld wordt per jaar betaald. Als de leerling tijdens het jaar instroomt, betaal je het hele trimester waarin je leerling de lessen begint. Als de leerling tijdens het schooljaar met de lessen stopt, betaalt u het schoolgeld tot het einde van het trimester waarin de laatste les van de leerling viel.

Opzegging moet schriftelijk of per email geschieden aan de secretaris, voor het einde van het trimester.

Als u de leerling (her-)inschrijft voor het volgende schooljaar wordt in juni een plaats aangeboden. Als u die accepteert, moet u in ieder geval het eerste trimester betalen.