Onderwijs

Nederlands Taal- en cultuur onderwijs

Ons doel is het onderwijs goed aan te laten sluiten bij het onderwijs in Nederland en Vlaanderen (België), zodat een eventuele terugkeer naar het vaderland geen problemen oplevert. We streven er ook naar dat kinderen die bij ons het basisonderwijs volgen, vervolgens goed kunnen functioneren in ons secundair onderwijs (waar zowel taal als aardrijkskunde en geschiedenis in het Nederlands worden onderwezen).

Vastgesteld moet worden dat de woordenschat van leerlingen die langere tijd in het buitenland verblijven een zwakke schakel is. Aan het uitbreiden van de woordenschat wordt om die reden door de afdeling extra aandacht besteed. Ook wordt geprobeerd de leerlingen te stimuleren om vaak en veel te lezen. Aan de ouders wordt gevraagd hier thuis extra aandacht aan te schenken. Een ruime woordenschat biedt de leerling de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij de Nederlandse en Vlaamse cultuur en zich daarin vrij te ontwikkelen.

Zowel aan de Nederlandse als aan de Vlaamse cultuur wordt aandacht besteed. De afdeling beschikt hiertoe over uitgebreid materiaal. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actualiteit..