Vereniging

Het  Nederlandstalig onderwijs  heeft zijn basis in Ferney-Voltaire, in het Collège & Lycée International. Binnen de school staat het bekend als “Section Néerlandophone”.

Bestuurlijk gezag

Het bevoegd gezag van de Afdeling Nederlands is de Association pour la Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT). De vereniging heeft een actief bestuur dat uit en door de leden wordt gekozen op een Algemene Ledenvergadering ieder najaar. De termijn voor een gekozen bestuurslid is in principe drie jaar. Het bestuur moet minimaal bestaan uit vier personen.

De vereniging heeft een officiële overeenkomst met het Collège/Lycée waarin rechten en plichten omschreven staan. Dit document kan van tijd tot tijd worden herzien. Verder bestaat er een conventie tussen de Nederlandse, Vlaamse en Franse overheden die de vereniging in acht moet nemen. In deze conventie worden verplichtingen omschreven waaraan het onderwijs moet voldoen om binnen het Franse staatssysteem te kunnen functioneren. De Nederlandse overheid (in de vorm van de onderwijsinspectie) ziet erop toe dat het onderwijs ook binnen die normen valt. Ook bestaat er een regeling tussen de vereniging en het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Dit schooljaar wordt  wederom één leerkracht ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid, een bevoegde leerkracht Nederlands secundair onderwijs die wordt gedetacheerd door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. Voorts worden nauwe banden onderhouden met de Nederlandse en Vlaamse Onderwijsinspecties en de Nederlandse Stichting NOB. Aangezien het onderwijs uiteraard centraal staat, weegt de stem van leerkrachten zwaar mee. De coördinator van de Afdeling Nederlands is het eerste aanspreekpunt voor de Proviseur van de Franse school.