AFSCHEIDSLIED TANGA

LIET FOAR TANGA door Foppe Venema

Wat bisto leaflik,                                                        

rizende simmermoarn!                                                    

De warb’re Tanga                                                           

laket ús oan.                                                                    

’t Hoantsje kraait kûkelû!                                                         

’t doke ropt rûkûkû!                                                        

lykas ús Tanga                                                                

fleurich fan toan.                                                             

Ree stiet hja hieltyd                                                         

om in soad wurk te dwaan.                                                

Oerlizze kin hja,                                                              

nimme en jaan.                                                                   

Harkje kin hja ek goed,                                                   

Tanga hat tsjoch-op-bloed.                                              

Elts docht syn sechje,                                                      

kriget rom baan.                                                                

Teambuildzje wol hja                                                      

as it mar efkes kin,                                                          

op sneintemiddei                                                             

mei poerbêst sin.                                                             

Elts slacht syn plank oan smots,                                                

wurdt yn it wetter rots                                                     

en dat fielt dochs wol                                                      

as nij begjin.                                                                      

Wy sill’ dy misse,                                                           

bist skerp mar gjin haaibaai,                                            

fûnst yn ’e Jura                                                               

ek dyn ljipaai.                                                                   

Nijsflitsen rattelen,                                                                    

berntsjes dy’t skatteren.                                                   

Hooplik fynst yn Surch                                                   

ek goed dyn draai!                                                           

Vertaling:

Wat ben je lieflijk,

rijzende zomerdag!

De lieflijke Tanga

Schenkt ons haar lach

Haantje kraait kukeluku!

Duifje roept roekoekoe!

Net als onze Tanga

vrolijk aan de slag

Altijd staat zij klaar

om extra werk te doen.

Overleggen kan ze

als de beste, nemen en geven

Luisteren kan ze ook goed.

Tanga heeft kiabloed.

Eenieder doet zijn verhaal,

krijgt ruim baan.

Zodra de kans zich voordoet

wil ze teambuilden,

op zondagmiddag

met opperbest humeur.

Iedereen slaat z’n plank aan moes,

wordt in het water rots

en dat voelt toch wel

als een nieuw begin.

We zullen je missen,

scherp en charmant

en je vond in de Jura

je kievitsei (je geluk)

Nieuwsflitsen die ratelden,

kinderen die schaterden.

Hopelijk vind je in Zürisch

ook goed je draai.